Regulamin

Spis treści


Treść

iooi.pl,

witryna internetowa znajdująca się pod adresem http://www.iooi.pl. Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa jest o Witryna lub Serwis, należy przez to rozumieć iooi.pl.

użytkownik,

osoba fizyczna, która po przejściu procedury rejestracyjnej posiada dostęp do usług oferowanych przez iooi.pl.

Rejestracja w serwisie jest darmowa i nie wiąże się z żadnymi opłatami.

Nawiązywanie kontaktów z innymi Użytkownikami Witryny oraz wszelkie inne usługi oferowane przez iooi.pl są darmowe.

Użytkownikiem może być osoba fizyczna posiadająca konto poczty elektronicznej.

Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie serwisu. W przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu i dopuszczenia się przez Użytkownika wyżej wymienionych działań, pracownicy iooi.pl niezwłocznie zablokują konto Użytkownika. Działanie Użytkownika polegające na próbie destabilizacji Witryny mogą być również uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów kodeksu karnego.

Rejestracja osoby fizycznej w celu korzystania z usług iooi.pl jest możliwa jedynie po wypełnieniu wymaganych pól formularza rejestracyjnego, w szczególności po podaniu: proponowanego loginu Użytkownika, adresu elektronicznego (e-mail) oraz wybraniu obszaru zamieszkania. Wszelkie inne dane nie są wymagane i traktowane są jako opcjonalne.

Użytkownik w momencie rejestracji wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie informacji o swoich danych osobowych przez iooi.pl, na warunkach określonych w Polityce ochrony prywatności, stanowiącej Załącznik 1 do niniejszego Regulaminu. Wszelkie dane osobowe umieszczone przez Użytkownika będą przetwarzane zgodnie Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity -Dz.U.z 2002r. nr 101, poz.926 - ze zmianami) i prawem polskim.

Informacje podane w formularzu są przez iooi.pl wykorzystywane do niezbędnych kontaktów z Użytkownikami oraz w celu lepszego dostosowywania prezentowanych treści do potrzeb i zainteresowań Użytkowników.

Użytkownik może zażądać usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych. iooi.pl może odmówić usunięcia danych osobowych w przypadkach uzasadnionych przepisami prawa.

Zabrania się korzystania z kont innych Użytkowników oraz odstępowania swojego konta innym osobom.

Niedopuszczalne jest posiadanie przez Użytkownika dodatkowych kont, które są wykorzystywane do łamania postanowień niniejszego Regulaminu.

Polityka ochrony prywatności iooi.pl zawarta jest w Załączniku 1 do niniejszego Regulaminu i stanowi jego część. Użytkownik wyrażając zgodę na warunki niniejszego Regulaminu, wyraża równocześnie zgodę na sposób, w jaki iooi.pl traktuje dane przekazane w ramach tej polityki. Ujawnienie danych może nastąpić z przyczyn nakazanych przez prawo.

Dane Użytkowników mogą być przekazywane innym Użytkownikom lub osobom trzecim tylko w przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w Polityce ochrony prywatności.

iooi.pl może zbierać dane dotyczące popularności i zastosowania poszczególnych Usług oferowanych przez iooi.pl, dzieląc się nimi z podmiotami zależnymi lub innymi podmiotami powiązanymi.

Każdy Użytkownik zobowiązuje się nie wyjawiać informacji nie mających charakteru ogólnodostępnych a dotyczących innych Użytkowników, w posiadanie których wszedł na skutek korzystania z usług iooi.pl lub które otrzymał od iooi.pl lub innego Użytkownika. Zabronione jest również wykorzystywanie posiadanych danych do celów innych niż zwyczajowe kontakty, szczególnie wliczając w to użycie adresów poczty elektronicznej dla celów "spammingu" lub prześladowania.

Bez zgody iooi.pl niedopuszczalne jest ujawnianie i wykorzystywanie informacji dostępnych wyłącznie Użytkownikom iooi.pl.

iooi.pl nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników.

iooi.pl w miarę możliwości stara się weryfikować dane dotyczące Użytkowników i podejmować niezbędne kroki w celu wyeliminowania nielegalnych lub niezgodnych z regulaminem działań.

iooi.pl zastrzega sobie prawo do zawieszenia konta Użytkownika, który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności Użytkowników co do których zachodzi podejrzenie spammingu, reklamy konkurencyjnych witryn oraz używania słów powszechnie uznawanych za obelżywe.

Osoba, której konto zostało zawieszone, nie może ponownie zarejestrować się bez uprzedniej zgody iooi.pl.

iooi.pl zastrzega sobie prawo do zawieszenia konta Użytkownika, którego działania zostaną uznane za szkodliwe dla iooi.pl.

W przypadku gdy użytkownik wykorzystuje funkcje komunikacyjne witryny do rozsyłania do innych Użytkowników Witryny wiadomości promujących bądź informujących o działaniach konkurencyjnych w stosunku do iooi.pl, podlega karze umownej 50 PLN, za każdą wiadomość wysłaną za pośrednictwem witryny.

iooi.pl to witryna pozwalającą zarejestrowanym w systemie Użytkownikom na nawiązywanie kontaktów z innymi Użytkownikami Witryny. Witryna nie jest stroną w relacjach między Użytkownikami, udostępnia jedynie swoje środki techniczne (oprogramowanie i serwery) dla celów ułatwienia nawiązania kontaktu.

iooi.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść i jakość kontaktów między Użytkownikami oraz za ich ewentualne wzajemne roszczenia.

iooi.pl oferuje Użytkownikom możliwość zgłaszania podejrzanych działań, które noszą znamiona naruszania Regulaminu i/lub łamania obowiązujących regulacji prawnych. Użytkownicy mogą zgłaszać nadużycia wybierając link Zgłoś naruszenie regulaminu.

Użytkownik uznaje, że całość praw autorskich, wszystkie znaki towarowe, konta użytkowników oraz pozostałe prawa własności intelektualnej związane z usługami dostępnymi pod adresem www.iooi.pl należą do iooi.pl. Zabronione jest korzystanie z tych praw własności intelektualnej do celów innych niż te ściśle określone niniejszym Regulaminem.

iooi.pl zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu, a także wprowadzania zmian, poprawek i ulepszeń do Witryny.

Data wprowadzenia ostatniej aktualizacji to 1 stycznia 2008 roku. W przypadku odmowy akceptacji nowych warunków przez Użytkownika, jest on zobowiązany do nie korzystania z iooi.pl.

Regulamin każdej ze skrzynek stanowiony jest przez jej Administratora. Przestrzeganiem oraz egzekwowaniem praw wynikających z regulaminu danej skrzynki zajmuje się Administrator.

Użytkownik może w każdym czasie rozwiązać umowę z serwisem iooi.pl, korzystając z instrukcji zawartej w wiadomości email przesłanej do Użytkownika po dokonaniu przez niego Rejestracji. Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym.

Umowa może zostać rozwiązana na podstawie decyzji serwisu iooi.pl w przypadku: łamania przez Użytkownika postanowień Regulaminu, działania na szkodę serwisu iooi.pl lub jego Użytkowników, innych działań rażąco sprzecznych z aktualną polityką serwisu iooi.pl.

Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez iooi.pl na podstawie niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

Jeżeli jedno z postanowień niniejszego Regulaminu uznane zostanie za nieważne lub niemożliwe do zrealizowania na mocy prawomocnego wyroku, pozostałe postanowienia będą ważne i pozostaną w mocy.

Regulamin niniejszy zawiera następujące załączniki, które stanowią jego integralną część:
Załącznik 1. Polityka ochrony prywatności.